Chanh dây cấp đông

Liên hệ

Chanh dây cấp đông của chúng tôi với các tiêu chuẩn cơ bản như sau:
Chín đều màu
Không bệnh
Cho phép nốt, nốt mắt cua ko quá 10% trái
Không ong chích
Cứng trái
Size từ 9 – 14 trái/kg
Không cần bóng
Cho phép trầy không đến thịt trái